blank

Serebro Vasküler Olay (SVO)

 • Serebrovasküler olay (SVO), dünyada en sık karşılaşılan nörolojik sorundur.
 • Nöroloji klinik vakalarının %50’si SVO nedeniyle başvurur!

Dünya Sağlık Örgütü’nün SVO tanımı:

“SVO, hızla gelişen, serebral işlevlerin fokal (veya global) bozukluğuna bağlı klinik bulgular olup, 24 saat veya daha uzun sürmesi veya ölüm gelişmesidir.”

SVO: Beynin damar yapısında oluşan lezyon sonucunda, vücudunnun karşı yarısında istemli hareketin kaybı, duyu bozukluğu ve nörolojik bulgularla seyreden, non-travmatik (tramvatik olmayan), bir klinik tablodur.

SVO Risk Faktörleri

1.Majör risk faktörleri:

Değiştirilemez risk faktörleri

 • Yaş, cins, ırk
 • Geçirilmiş SVO hikayesi

Medikal olarak düzenlenebilir risk faktörleri

 • Hipertansiyon (Yüksek tansyon)
 • Kardiyak hastalıklar (koroner arter hastalığı)
 • Diabetes mellitus (pankreastan yeterli insülin üretilememesi veya vücudun insülin’i yeterli miktarda kullanamaması)

2.Diğer risk faktörleri:

Yaşam tarzı değişikliği ile modifiye(adapte) edilebilen risk faktörleri

 • Ateroskleroz (toplardamar içinde plak birikmesi)
 • Hiperlipidemi (kanımızda dolaşan bazı çeşit yağların yükseldiğinin ifadesidir)
 • Obesite (vücut kitle indeksine göre 30’un üstü olanlar)
 • Sigara, kafein
 • Sedanter(durgun) yaşam, davranışsal faktörler

 

 • SVO, patofizyolojik olarak 2’ye ayrılır:
 • İskemik SVO (tüm inmelerin %85’i)
 • Hemorajik SVO (tüm inmelerin %15’i) olmak üzere ikiye ayrılır.